Denetim Komitesi


 "Yüksel Holding A.Ş. Bünyesinde Oluşturulmuştur."
 

Yetki ve Kapsam 

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

Komite, Holding personeli, Bağlı Ortaklıklar, İş Ortaklıkları, İştirakler, Grup Şirketleri ve şubeler dâhil Grup ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir.


Organizasyon

Komite en az üç üyeden oluşur. Komite üyelerinin çoğunluğunun, genel koordinatör veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında murahhaslık sıfatı taşımayan Holding Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulması gerekmektedir.

Komite Başkanı; Holding Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Holding Yönetim Kurulunca seçilir.

Komitede; muhasebe, finans, denetim, hukuk vb. alanlarda iş tecrübesine sahip en az bir kişi olmalıdır.

Gerek duyulduğunda Holding Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitede görev verilebilir.

Komite, Holding Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi aşamasındaki Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantıda tekrar belirlenir.

Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler.

Komite, üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır.

Acil durumlarda Komite; Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Komite Başkanı, Komitenin herhangi bir üyesi çağrısı üzerine, olağanüstü toplanabilir.

Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Oy çoğunluğu sağlanamaması durumunda, Komite Başkanının oyu iki oy sayılır.


Kurul Üyeleri

Yüksel Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 8 Temmuz 2011 tarih ve 290 numaralı kararı uyarınca, Denetim Komitesi başkanlığına Mehmet Emin SAZAK, Denetim Komitesi üyeliklerine ise İsmail ÖNCEL, Tuna AKSEL tayin edilmişlerdir.


Görev ve Sorumluluklar

Yüksel Holding A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Komite; Yönetim Kurulu adına Yüksel Holding A.Ş. ve Holding Şirketlerinin iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinlik ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili iç ve dış mevzuat ve etik kurallar çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının seçiminde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Yüksel Holding A.Ş., Bağlı Ortaklıklar, İş Ortaklıkları, İştirakler, Grup Şirketleri ve şubelerinde yürütülen iç denetim faaliyetlerinin koordinasyon ve eşgüdümünü sağlamak ve ilgili hususlarda Holding Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmakla görevli ve sorumlu tutulmuştur.